Transparencia

A Federación Galega de Montañismo é unha persoa xurídica sen ánimo de lucro con plena capacidade, recoñecida pola Xunta de Galicia e amparada pola Lei do Deporte de Galicia. A súa actividade consiste en agrupar aos deportistas e clubs do deporte do montañismo de Galicia e colaborar cos organismos públicos na promoción e regulación deste deporte en tódalas súas variedades, segundo consta nos seus Estatutos. Coma federación deportiva galega é unha entidade privada sen ánimo de lucro que, xunto coas funcións que lle son propias, exerce por delegación funcións públicas delegadas (art. 51.4 da Lei 3/2012, de 2 de abril, do deporte de Galicia).

Normativas aplicables:

– Lei 3/2012, de 2 de abril, do deporte de Galicia, ou norma que a substitúa.
– Decreto 85/2014, do 3 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia, ou norma que a substitúa.
– Orde do 8 de setembro de 2010 pola que se establecen os criterios para a elaboración de regulamentos e a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas, ou norma que a substitúa.
– Resolución do 8 de setembro de 2009, da secretaría xeral para o Deporte, pola que se ditan as Normas de bo goberno das federacións deportivas de Galicia, ou ou norma que a substitúa.
– Resto de normativa aplicable ás federacións deportivas que se aprobe, así como a propia de cada entidade (Estatutos, Regulamentos, etc.)

Pulse aquí para ver los Estatutos da Federación Galega de Montañismo.
Pulse aquí para ver o baremo de “Mellor Club FGM” da Federación Galega de Montañismo.

Transparencia e bo goberno

LEI 19/2013, DO 9 DE DECEMBRO, DE TRANSPARENCIA, ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA E BO GOBERNO.

Composición da Asemblea Xeral da FGM (dende mar.2015):
(Os membros electos da Asemblea Xeral non perciben retribucións por cuestión do seu cargo)
ver listaxe Asemblea

ESTAMENTO DEPORTISTAS
Alemparte Gonzalvo, Antonio
Expósito Alonso, Jesús
Faro Fortes, José Luís
Fernández Rey, Fernando
Gómez Gómez, Ángel
Leirós Gutiérrez, Raúl
Outón Nieto, Pedro
Puch Domínguez, Adolfo
Reboyras Villaverde, Arturo

ESTAMENTO TÉCNICOS
Domínguez López, José Juan
Sánz Ochoa, Katya

ESTAMENTO ÁRBITROS
Domínguez Iglesias, Manuel Ángel
Freixeiro López, Xosé Lois

ESTAMENTO ENTIDADES DEPORTIVAS
Agrupación Montañeros Independientes
Asociación de Escaladores Ourensáns
Asociación Deportiva C.A.R. Redondela
Club Alpino Ourensán
Club de Montaña Bestarruza
Club de Montaña Ferrol
Club de Montaña O Caxado
Club Deportivo Fontiñas
Club Montañeiros Celtas
Club Montañeros Pontevedra
Club Peña Trevinca Montañeros de Galicia
Club X Trail Vigo
Clube de Montaña e Escalada Azimut
Clube de Montaña O Veral
Clube de Montaña Xesteiras
Clube de Montaña Xistra
Clube de Montaña Ribeira Sacra
Clube Running Sport Trail
Sección Montaña do Club Fluvial Lugo
Sociedad de Montaña Ártabros

Membros da Xunta Directiva:
(OS CARGOS DIRECTIVOS DA FGM SON VOLUNTARIOS E SEN RETRIBUCIÓN POR CUESTIÓN DE CARGO)

ver listaxe
XUNTA DIRECTIVA DA FEDERACIÓN GALEGA DE MONTAÑISMO 2017
Presidente Adolfo Puch Domínguez
Vicepresidente 1º (Área de Montañismo) Raúl Leirós Gutierrez
Vicepresidente 2º (Área de Escalada e Tecnificación en Escalada e Equipos de Competición) José Antonio Villar Comesaña
Vicepresidente 3º (Área de Carreiras por Montaña e Delegado do Equipo de Carreiras por Montaña) Xosé Antón Vázquez Pérez
Secretario Xeral e Vogal Delegado de Árbitros de Carreiras por Montaña Manuel Domínguez Iglesias
Vogal Director de Sendeirismo Alberto Canle Campuzano
Vogal de Actividades Deportivas e Promoción Montañismo Infantil-Xuvenil Fernando Pérez Iglesias
Vogal Promoción do Montañismo Feminino Josefina Maestu Almeida
Vogal Novas Tecnoloxías e Comunicación aplicadas á Adminsitración Federativa Cristina Conde Pérez
Vogal de Refuxios e Dinamización de Sendeiros José Carlos Rodríguez Pérez
Vogal de Competicións de Andainas de Resistencia Eduardo Barrosa Picón
Vogal de Alpinismo Xosé Manuel Otero Fernández
Vogal de Marcha Nórdica Cecilia García Carrara
Vogal de Escalada e Asesor de Infraestruturas de Escalada César Álvarez Pérez
Vogal Director da EGAM David Pérez Araujo
DELEGADOS PROVINCIAIS DA FEDERACIÓN GALEGA DE MONTAÑISMO 2017
Delegado da F.G.M. na provincia de A Coruña Xan Ramírez Gómez
Delegado da F.G.M. na provincia de Lugo Ignacio Jorge Pastor
Delegado da F.G.M. na provincia de Ourense Elías Rodríguez Gómez
ASESORES DA XUNTA DIRECTIVA DA FEDERACIÓN GALEGA DE MONTAÑISMO 2017
Asesora Xurídica Ana Alonso Otero
Asesor para Relacións coas Institucións Públicas Iñaki Bilbao Castro
Asesor de Esquí de Montaña Felipe Martínez Redondo
Asesor de Medioambiente Manuel Doce Blanco
<strong “>STAFF ADMINISTRATIVO E TÉCNICO
Secretaria Administrativa María Isabel Alonso Otero
Director Técnico José Manuel Pérez Prego
Tesoureiro Evaristo Fandiño Pérez
Persoal asalariado da Federación:
A Federación ten persoal asalariado: 1 persoa para secretaría e 1 persoa para a dirección técnica deportiva.
Tódalas retribucións son recollidas dentro das Contas Anuais da FGM.

Convenios oficiais recibidos para competicións e actividades nos últimos anos:

CONVENIO COLABORACION XUNTA-F.G.M. 2018
CONVENIO COLABORACION XUNTA-F.G.M. 2017
CONVENIO COLABORACION XUNTA-F.G.M. 2016

Últimas Circulares e Actas:
18-03-2017 – Acta Asemblea Xeral Ordinaria 2017 (pdf)
03/12/2016 – Acta Asemblea Xeral Extraordinaria 2016 (pdf)
26/04/2016 – Acta Asemblea Xeral Ordinaria 2016 (pdf)
28/10/2015 – Acta Asemblea Xeral Extraordinaria 2015 (pdf)
11/04/2015 – Acta Asemblea Xeral Ordinaria 2015 (pdf)

Licenzas Deportivas emitidas:
ANO 2017 / LICENZAS 4.985
ANO 2016 / LICENZAS 4.624
ANO 2015 / LICENZAS 4.064
ANO 2014 / LICENZAS 3.515
ANO 2013 / LICENZAS 2.902
ANO 2012 / LICENZAS 2.381
ANO 2011 / LICENZAS 2.078
ANO 2010 / LICENZAS 2.012

PROGRAMA “EU SON DGAN”

Share Button